Vigsel i Svenska kyrkan

Vigsel i Svenska kyrkan

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet..

Löftena i vigseln handlar inte i första hand om känslor, utan är en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av sitt liv med varandra. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse innebär ett löfte att man och hustru inte står ensamma inför framtiden. Gud som är kärleken och som har skapat man och kvinna är också med i det som blir svårt och i det som vi kallar för lycka.

Bröllop är ofta en fest och ett minne för livet, inte bara för dem som gifter sig, utan också för släkt och vänner. Ofta planeras det långt i förväg. Vigseln i sig måste inte vara stor och påkostad, den är gratis för kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Vad innebär vigseln?
Kan man lova varandra livslång trohet? Det är förstås svårt att lova något för hela livet, men vi kan ge uttryck för vår innersta vilja och ambition. Om vi med kärlek menar förälskelse eller starka känslor är det lätt att inse att vi aldrig kan lova det för hela livet. Förälskelsen går över, känslor kommer och går. Kärlek kan rymma mycket starka känslor, men innebär mer än så. Kärlek hänger samman med viljan att ha omsorg om den man älskar. Den viljan har de som gifter sig. Att gifta sig är att satsa på den viljan.

Hur går det till att vigas i kyrkan?
Om man vill gifta sig i kyrkan ska man anmäla det till församlingens pastorsexpedition, som ansvarar för kontakt med präst och bokning av kyrka. Till pastorsexpeditionen eller till vigselprästen ska paret lämna det intyg om hindersprövning och intyg om vigsel som utfärdas av Skatteverket. Före vigseln träffar paret vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter egna önskemål. Ofta kan man påverka både valet av psalmer, sånger, musikstycken, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att älska varandra i nöd och lust.

Vad kostar det att gifta sig?
För den som är medlem i Svenska kyrkan är det alltid gratis med en kyrklig vigsel. Varken präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar något. Det som kan kosta är om man vill ha extra musik, en sångsolist och extra utsmyckning av kyrkan. Endast medlemmar i Svenska kyrkan kan vigas i Svenska kyrkan. Det räcker emellertid med att den ena parten av paret är medlem. Man kan inte köpa en vigselgudstjänst i Svenska kyrkan. Tidigare var seden att brudens föräldrar stod för bröllopet och festen, men idag är det vanligt att familjerna hjälps åt. Det händer också att paret betalar sitt bröllop helt eller delvis själva.

Innan man tänker på vad det kommer att kosta att gifta sig är det klokt att tänka efter vad man vill med sin vigsel. Vad är meningen med att gifta sig? Vad vill vi uttrycka? Hur viktigt är det för oss? Sedan är det klokt att göra en budget, att tala om och tänka på hur det hela ska finansieras. Det blir då lättare att undvika att kostnaderna rusar iväg. Att gifta sig är något som gäller för hela livet och det är inte fel om det som är värdefullt i livet kostar, men det gäller att varken ruinera sig eller låta snålheten bedra visheten!

Viga sig i kyrkan en andra gång
Den kyrkliga vigseln är ett heligt förbund som gäller hela livet. Tyvärr är det inte alltid så, ett äktenskap kan gå sönder och äkta makar skiljer sig. Svenska kyrkan är medveten om detta och tillåter därför att personer som tidigare ingått äktenskap kan vigas i kyrkan. Om en eller båda som ska vigas har varit gifta tidigare är det viktigt att i god tid tala med vigselprästen eller sin församlingspräst, helst innan tid och plats för det kommande bröllopet är bestämt. Syftet med det samtalet är att öppet kunna tala om det som varit, förhoppningar inför framtiden och om de svårigheter och möjligheter ett nytt äktenskap kan innebära.

Vigselsamtal
Det är mycket att stå i inför en vigsel. Kläder, ringar, beställa kyrka, ordna festlokal, bjuda gäster och mycket mer. Brudparet kan känna “och så ska vi tala med prästen… och vad ska vi då prata om?”. Vigselsamtalet är inte något som är obligatoriskt men de flesta brudpar har ändå vigselsamtal. Det är en gammal tradition som går tillbaka till den tid då folkbokföringen låg hos kyrkan.

Samtalet med prästen handlar ofta mycket om det praktiska, hur man ska gå och stå, hur man gör med ringar och bukett, hur gästerna ska sitta och så vidare. Men det finns mer att prata om. Vad äktenskapet innebär, vad som är viktigt i ett liv tillsammans och som ska räcka livet ut. En del par bär med sig svåra erfarenheter av söndring och kanske är det inte första äktenskapet. Berätta om vad om oroar och gläder. Framför allt vad man vill uttrycka med att gifta sig. Vad man vill säga sina släktingar och vänner med att gifta sig i kyrkan. Prästen är specialist på det man ska göra i kyrkan, fråga vad gudstjänsten egentligen står för. Det kan kännas skönt att få berätta vad man själv tänker och funderar över.

Vigselsamtalet kan vara ett sätt att tänka efter före, så att tankar och känslor kommer med och inte dränks av nervositet eller rädsla att göra “fel” i kyrkan. När man i lugn och ro talat igenom om hur man gör och om meningen och symboliken, då är det lättare att vara närvarande helt och fullt i det som sker i kyrkan. Man kan lita på att prästen håller i det hela, eftersom man talat igenom allt tillsammans. Känslan av att veta vad som händer utan att man behöver hålla i alla trådarna själva kan ge trygghet.

Prästen är en samarbetspartner i något av det viktigaste och roligaste man gör i livet. Det är bra att se till att man får träffa prästen i god tid före vigseln. Vill man ha ett tryckt kyrkoprogram till vigseln, måste givetvis präst och brudpar ha träffats innan programmet planeras.


Vigselceremonin

De festklädda gästerna går in i kyrkan. Brudens släkt och vänner sätter sig på den vänstra sidan, brudgummens släkt och vänner på den högra sidan. Sist kommer brudparet in till pampig musik. Vigselgudstjänsten kan börja.

Vare sig bröllopet är stort med mycket gäster, eller en enkel vigsel med några få gäster, är det tre scener som utspelar sig i vigselceremonin, inramat med musik och in- och uttåg ur kyrkan.

Den första scenen är en presentation av vad ett äktenskap är. Där säger prästen: “Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.” Prästen läser en text om vad äktenskapet innebär, vad det är att leva tillsammans som gifta. Bibeltexter läses, ibland läser prästen texterna, men det är allt vanligare att också vänner och släktingar läser. Texterna handlar om att lämna sina föräldrar för att bli en egen familj, och där finns beskrivningar av vad kärleken är.

I den andra scenen kliver brudparet aktivt in i handlingen. Prästen ställer högtidligen frågor till paret. Båda får, var och en för sig, svara på om de väljer att gifta sig med varandra. Den frågan besvarar de med församlingen som vittnen. Sedan lämnar bruden ifrån sig buketten. Brudgummen lämnar över ringen till prästen. Ibland kan det vara en best man eller kyrkmarskalk som burit fram ringen. Det vanliga är att man har en ring som brudgummen ger bruden vid vigseln. Man kan också, till exempel om man inte förlovat sig innan, ge varandra var sin ring. Då prästen bett en bön över ringen/ringarna, håller bruden och brudgummen ringen och ger sina löften. Prästen kan läsa upp löftena. Inför alla i församlingen lovar brudparet varandra att de vill leva tillsammans.

Den tredje scenen är stunden då brudparet får ta emot omsorg i form av förbön och goda tankar. Först ber prästen en bön för paret – det kan vara en sjungen förbön, “brudmässan”. Sedan ber församlingen tillsammans Herrens bön (Fader vår eller Vår fader) och prästen uttalar Välsignelsen över brudparet. Ofta håller prästen ett tal till de nygifta.

Sedan vänder sig paret om mot sina släktingar och vänner, nu som nygifta. De är i allas uppmärksamhet, oavsett om det är få eller många gäster där, och detta är en stor stund. Gästerna är där för deras skull och de går ut ur kyrkan följda av goda tankar och lyckönskningar. Ute på kyrkbacken gratuleras de nygifta av gästerna. Därefter följer ofta en bröllopsfest.

Ordning för vigselgudstjänst (läs mer på svenskakyrkan.se)

Vigselordning

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet.

 Inledningsmusik
Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan
instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.
Psalm
P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Lovprisning
Prästen kan säga:
Underbara är dina verk, Herre vår Gud,
underbart har du skapat man och kvinna alt. människan till din avbild.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.
Inledningsord
Prästen fortsätter med följande eller liknande ord:
P Inför Guds ansikte är vi samlade
till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er
och för att dela er glädje.
Prästen fortsätter med ett av följande alternativ:
P Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru alt. äkta makar
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.
eller
P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
(och för barnens kristna fostran).
Ni skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg,
i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru alt. äkta makar lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas
efter Guds vilja.
Bibelläsning
P Låt oss nu höra Bibelns ord
om kärlekens gåva och ansvar.
Prästen och/eller någon av parets vänner läser
två eller flera bibeltexter, valda i första hand bland följande:
(P) Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man
och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4–6)
Ovanstående text kan utgå och ersättas av följande:
(P) Jesus sade:
Liksom Fadern har älskat mig,
så har jag älskat er.
Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek,
så som jag har hållit min faders bud
och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er
och er glädje bli fullkomlig.
Mitt bud är detta:
att ni ska älska varandra
så som jag har älskat er.
(Joh 15:9-12)
(P) I Höga visan står skrivet:
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
(Höga V 8:6b–7)
(P) Aposteln skriver:
Ta alltså Gud till föredöme,
som hans älskade barn.
Lev i kärlek,
så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1–2)
(P) Er kärlek ska vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom 12:9–10, 15)
(P) Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)
(P) Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4–7, 13)
Ny bibelläsning:
(P) Mina kära, låt oss älska varandra,
ty kärleken kommer från Gud,
och den som älskar är född av Gud
och känner Gud.
(1 Joh 4:7)
Ny bibelläsning:
(P) I Ruts bok står skrivet:
Rut sade till Noomi:
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.
(Rut 1:16b–17)
* Frågorna
Prästen frågar brudgummen eller i överenskommen tur och ordning de blivande makarna:
P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka/make
och älska henne/honom i nöd och lust?
Brudgummen alt. den ena av makarna svarar:
I Ja.
Prästen frågar bruden alt. den andra av makarna

P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din maka/make
och älska honom/henne i nöd och lust?
Den andra av makarna svarar:
II Ja.
* Bön över ringarna/ringen
Brudparet ger prästen ringarna/ringen.
P O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
F Amen.
Prästen återlämnar ringarna/ringen.
* Löftena och ringväxlingen
Dessa löften, med resp. utan förestavande, används. Löftena kan i
stället formuleras fritt av paret i samråd med prästen. De skall ge
uttryck åt makarnas vilja att älska varandra i nöd och lust tills
döden skiljer dem åt.
P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
Prästen förestavar löftet för brudgummen alt. den ena av makarna i överenskommen ordning:
P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/make
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
Prästen förestavar löftet för bruden alt. den andra av makarna i överenskommen ordning:
P Jag, NN,
tar dig, NN
nu till min man/maka/make
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
eller
Makarna säger i överenskommen ordning:
I NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
II NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
Ringväxling äger rum.
* Tillkännagivandet
P Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru alt. äkta makar.
Må Herren vara med er
och leda er i sin sanning
nu och alltid.
Psalm
Kan utelämnas.
Förbön
Prästen eller någon av parets vänner ber den första bönen nedan
eller en fritt formulerad förbön.
Som alternativ kan prästen/försångare sjunga (läsa) den andra
bönen nedan eller annan formulerad förbön med liknande
innehåll.
P Låt oss bedja.
(P) Himmelske Fader,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap
som NN och NN nu har ingått inför dig.
Låt deras liv tillsammans präglas av tillit
och respekt för varandras egenart.
Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem,
där (deras barn får leva i trygghet och)
deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter,
för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
F Amen.
eller
(P) Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud,
himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt,
skapade människan till man och kvinna alt. din avbild.
Du gav dem/henne nåd att vara förvaltare över allt skapat
efter din kärleks beslut.
O Gud, som har förenat man och kvinna och givit dem alt. givit oss människor
din välsignelse,
se i nåd till dessa som står inför dig
och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
och giv dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
F Amen.
Herrens bön
Prästen kan säga:
Låt oss tillsammans be Herrens bön.
F Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran,
i evighet. Amen.
eller
F Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.
Välsignelsen
Prästen kan säga:
Tag emot Herrens välsignelse.
P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F Amen.
Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter
psalmen.
Vigselbeviset överlämnas här eller efter psalmen.
Psalm
Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se